കീഴ്ഘടകങ്ങള്‍എസ്.കെ.എസ്.എസ്.എഫിന്റെ പോഷക ഘടകങ്ങള്‍