അഫ്കാര്                             42.സുന്നി അഫ്കാര്‍ ജൂലൈ‍ - 06